دوره های کوتاه مدت

دوره های کوتاه مدت به دوره هایی گفته می شود که با موضوع مشخص و با تعداد ساعت مشخص برگزار می شود و در انتهای دوره گواهینامه پایان دوره آموزشی اعطا می شود.

 

برای اخذ گواهینامه دوره های کوتاه مدت با ما تماس بگیرید.